Legal & Policies

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky společnosti DataVision.

Fakturační údaje

Česká republika

DataVision s.r.o.
IČO: 27142663
DIČ: CZ27142663

Slinková 589/2
153 00  Praha 16 – Radotín

Společnost zapsána v OR v Praze, spis C 99493

Italy

DataVision Italy
Fiscal ID: 94285330489
VAT ID: 03058020219

Galleria Sernesi 9
39100 Bolzano, Italy

Obchodní podmínky

 1. Obecná ustanovení
  Tyto všeobecné dodací podmínky, stejně jako případná smluvní ujednání jsou základem pro všechnydodávky a služby společnosti DataVision v oblasti software, výrobní automatizace a kontroly kvality při výrobě, stejně jako dodání hardware (dále označované jako “dodavatel”). Odchylky a doplňky k Všeobecným dodacím podmínkám objednatele jsou platné pouze tehdy, jestliže byly výslovně schváleny dodavatelem písemnou formou.
 2. Nabídka – Uzavření smlouvy – Obsah smlouvy
  1. Nabídky zůstávají, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné, otevřené. Závazné nabídky musí být objednatelem v termínu platnosti nabídky schváleny. Ústní nebo písemné objednávky jsou považovány za schválené udělením písemného potvrzení zakázky nebo expedicí objednaného zboží či poskytnutím služby.
  2. Výkresy, technické specifikace a další podklady přiložené k nabídce podléhají vlastnickým a autorským právům dodavatele; objednatel není oprávněn zpřístupnit je třetí osobě.
 3. Objem dodávky a služeb
  1. Objem dodávky a služeb je dán písemným potvrzením objednávky dodavatele. Částečné dodávky jsou přípustné. Pokud objednatel nesouhlasí s částečnými dodávkami, je povinen tuto skutečnost oznámit dodavateli.
  2. Dodavatel si vyhrazuje právo nedodat již potvrzenou objednávku v případě, že je objednatel v prodlení s platbami svých závazků vůči dodavateli do doby, kdy budou tyto závazky vyrovnány.
 4. Ceny a platby
  1. Všeobecné informace o ceně jsou nezávazné a jsou dodavatelem v pravidelných intervalech aktualizovány.
  2. Nabídnuté ceny platí pouze pro danou konkrétní nabídku. Ujednání pevné ceny vyžaduje výslovnou písemnou smlouvu.
  3. Ceny jsou udávány v CZK nebo EUR a uplatňuje se dodací podmínka DDU (Incoterms 2000), pokud není dohodnuto jinak. Ceny jsou vždy uváděny bez platné sazby DPH.
  4. Jestliže dodavatel přebírá také instalaci, montáž nebo uvedení do provozu, pak objednatel – pokud není sjednáno jinak – hradí vedle dohodnuté ceny dodávky i všechny náklady spojené s instalací, montáží nebo uvedením do provozu podle ceníku dodavatele platného v okamžiku realizace.
  5. Dodávky jsou realizovány na základě úhrady zálohové faktury v plné výši na bankovní účet dodavatele. Dodavatel může dodávat zboží bez zálohové faktury a vystavovat fakturu se splatností. Stanovení doby splatnosti určuje vždy dodavatel – pokud není dohodnuto jinak.
  6. Faktury za servisní služby jsou splatné okamžitě v plné výši na bankovní účet dodavatele.
  7. Dodavatel stanovuje minimální výši objednávky pro objednatele. Minimální výše objednávky se vždy stanovuje bez DPH. Pokud celková hodnota jedné objednávky objednavatele je nižší než stanovená minimální výše objednávky je dodavatel oprávněn účtovat manipulační poplatek dle platného sazebníku.
 5. Lhůty pro dodávky a služby, prodlení
  1. Dodržení lhůt a termínů pro dodávky a služby předpokládá včasné splnění všech povinností objednatele – především pak dodání požadovaných podkladů, potřebných povolení a licencí a dále pak plánů – stejně jako dodržení smluvních platebních podmínek a ostatních závazků. Nejsou-li tyto předpoklady v řádném termínu splněny, pak se lhůty a termíny pro dodavatele přiměřeně prodlužují.
  2. Pokud je nedodržení lhůt zapříčiněno vyšší mocí (např. válkou, povstáním nebo podobnými událostmi, živelnou pohromou, apod.) lhůty se přiměřeně prodlužují. Pokud nebylo možno dodávky a/nebo služby včas realizovat bez zavinění dodavatele, ať už částečně anebo vůbec, je dodavatel oprávněn buď k částečnému nebo úplnému odstoupení od smlouvy podle vlastní volby.
  3. Objednatel je povinen se na vyžádání dodavatele během přiměřené lhůty vyjádřit, zda z důvodů prodlení dodavatele od smlouvy odstupuje nebo na dodávce trvá.
 6. Instalace a montáž
  1. Pokud bylo dohodnuto provedení instalace, montáže a uvedení do provozu, má objednatel povinnost na vlastní náklady a včas zajistit:
   • všechny pozemní, stavební a ostatní práce, nesouvisející s oborem dodávky, včetně potřebných odborníků a pomocných sil, stavebních materiálů a nářadí;
   • všechny spotřební předměty a materiál, potřebné k provedení instalace, montáže a uvedení do provozu, jako je lešení, zvedáky, maziva, paliva apod.;
   • zdroj energie a vody na místě aplikace, včetně přípojek, topení a osvětlení;
   • v blízkosti montážního místa pro účely úschovy částí strojů, aparatur, materiálů, nářadí apod. dostatečně velké, vhodné suché a uzamykatelné místnosti, a pro pracovníky dodavatele přiměřené pracovní místnosti a převlékárny včetně odpovídajícího sociálního zařízení; dále má objednatel povinnost zajistit na stavbě pro ochranu majetku a spolupracovníků dodavatele příslušná opatření;
   • ochranné oděvy a zařízení, potřebná v důsledku případných zvláštních podmínek na montážním místě.
  2. Před zahájením prací je objednatel povinen bez vyžádání dát k dispozici potřebné údaje o skrytých rozvodech proudu, plynu a vody a podobně, stejně jako statické údaje.
  3. Před započetím prací se musí všechny potřebné pomůcky a předměty, potřebné pro zahájení prací, nacházet na místě instalace nebo montáže, a přípravné práce musí být v takové fázi realizace, aby mohlo být po příchodu montážního personálu zahájeny práce podle smlouvy, a mohly být bez přerušování dokončeny. Příjezdové cesty, stejně jako instalační a montážní místo musí být volně dostupné.
  4. Pokud se instalace, montáž a uvedení do provozu zdrží z důvodů, za které nenese zodpovědnost dodavatel, pak objednatel nese náklady za pracovní prostoje a případné další příjezdy montážního personálu.
  5. Na vyžádání má objednatel povinnost sdělit dodavateli časový interval, ve kterém mají být práce montážního personálu prováděny, stejně jako termíny ukončení instalace, montáže, nebo uvedení do provozu.
  6. Vyžaduje-li dodavatel po ukončení smluvních prací jejich převzetí, pak je objednatel povinen toto provést ve lhůtě dvou týdnů. Pokud se tak nestane, rozumí se převzetí prací po uplynutí dvou týdnů automaticky jako provedené.
 7. Převedení rizika
  1. Rizika přecházejí na objednatele předáním předmětu dodávky. Pokud dodavatel převzal i instalaci, montáž nebo uvedení do provozu, přechází rizika na objednatele dodáním předmětu dodávky na místo instalace nebo montáže.
  2. Zpozdí-li se, nebo nedojde-li k expedici předmětu dodávky, k instalaci, montáži nebo uvedení do provozu, za které nese zodpovědnost objednatel, pak rizika přecházejí na objednatele v okamžiku, kdy by se tomu tak stalo, pokud by k prodlení nedošlo.
 8. Záruka
   Za věcné a právní nedostatky nese záruku dodavatel následovně:
  1. Za věcné a právní nedostatky nese firma DataVision s. r. o. záruku maximálně do výše jejího pojištění odpovědnosti za vady – tj. do výše 2.500.000,- EUR nebo ekvivalentu v jiné měně.
  2. Záruční lhůta poskytovaná dodavatelem je stanovena na 24 měsíců v případě dodávky zboží a 6 měsíců na provedené práce.
  3. Věcné nedostatky:
   1. Objednatel je povinen věcné nedostatky vůči dodavateli neprodleně reklamovat písemnou formou.
   2. Příslušné díly nebo služby, které vykazují nedostatky, musí být podle rozhodnutí dodavatele bezplatně opraveny, nově dodány nebo nově provedeny. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí dodávky z důvodu nezávažných nedostatků.
   3. K provedení nezbytných oprav a náhradních dodávek je objednatel povinen vyhradit dodavateli nezbytný čas a příležitost. Pouze v naléhavých případech narušení bezpečnosti provozu, resp. pro odvrácení nepřiměřeně velkých škod má objednatel právo odstranit škody sám, nebo prostřednictvím třetí strany, a od dodavatele požadovat náhradu za vynaložené náklady. V tomto případě má objednatel povinnost dodavatele okamžitě vyrozumět.
   4. Nedojde-li k nápravě během přiměřené lhůty, nebo je-li náprava neúspěšná, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Jedná-li se pouze o nezávažnou závadu, přísluší objednateli pouze nárok na snížení ceny. Nárok na snížení ceny jinak zůstává vyhrazen.
   5. Z nákladů, spojených s opravou, resp. náhradní dodávkou, nese dodavatel – pokud se reklamace ukáže jako oprávněná – náklady na náhradní díl včetně poštovného.
   6. Záruka se nevztahuje na následující případy:
    • nevhodné a neodpovídající použití;
    • chybná montáž resp. uvedení do provozu objednatelem nebo třetí stranou;
    • přirozené opotřebení nebo otěr;
    • chybná nebo nedbalá manipulace;
    • nesprávná údržba;
    • použití nevhodných provozních prostředků;
    • elektrochemické nebo elektrické vlivy – pokud příčina není způsobena dodavatelem.
   7. Jestliže objednatel nebo třetí osoba provádí dodatečná zlepšení nevhodným způsobem, zaniká nárok na záruku ze strany dodavatele z hlediska vzniklých následků. Toto platí i v případě, že byly bez předchozího souhlasu dodavatele na předmětu dodávky provedeny jakékoliv změny.
   8. Pro nároky na náhradu škody platí jinak bod 10. Další nároky vůči dodavateli z hlediska věcných škod jsou vyhrazeny.
  4. Právní nedostatky:
   1. Pokud má užívání předmětu dodávky za následek porušení podnikatelských ochranných práv nebo autorských práv v dané zemi, obstará dodavatel objednateli na své vlastní náklady právo k dalšímu užívání, nebo modifikuje předmět dodávky způsobem, pro objednatele únosným, aby tak narušení práv již nebylo aktuální.
   2. Pokud toto není možno za únosných ekonomických podmínek nebo v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Za jmenovaných předpokladů má právo k odstoupení od smlouvy i dodavatel.
   3. Dále osvobozuje dodavatel objednatele od nepopíratelných a pravomocných nároků z hlediska porušení ochranných práv.
   4. Výše jmenované povinnosti dodavatele vstupují v platnost pouze tehdy, pokud:
    • objednatel informuje dodavatele o nárocích třetí strany bez prodlení písemnou formou;
    • objednatel porušení práv neakceptuje a dodavateli zůstávají vyhrazena všechna obranná opatření;
    • objednatel nenese zodpovědnost za porušení ochranných práv;
    • porušení práv nebylo způsobeno speciálními požadavky objednatele, nebo způsobem užití, které dodavatel nemohl předvídat, anebo jestliže bylo porušení práv způsobeno v důsledku změn na předmětu dodávky, provedených objednatelem, anebo užitím předmětu dodávky ve spojení s produktem, který nebyl poskytnut dodavatelem.
   5. V případě dalších právních nedostatků platí ujednání z bodu 8.1.
   6. Pro nároky na náhradu škody platí bod 10. Další nároky proti dodavateli z hlediska právních vad jsou vyloučeny.
 9. Výjimky ze záruky
  1. Údaje v katalozích, popisech produktů, datových listech, nabídkách, výkresech a ostatních podkladech, týkajících se rozměrů, množství, barvy, použití, technických dat a ostatních vlastností, především pak dostupnosti, výkonu snímání, přesnosti měření apod., obsahují charakter a zaručené vlastnosti předmětu dodávky, nepředstavují však – pokud nebylo výslovně sjednáno jinak – žádné záruky.
  2. V případě nedodržení zaručených vlastností je objednatel oprávněn uplatnit proti dodavateli práva, uvedená pod bodem 8 a 10.
 10. Náhrada škody Za náhradu škody ručí dodavatel – ať už z jakýchkoliv právních důvodů – pouze:
  • v případě záměrného jednání,
  • v případě hrubé nedbalosti pracovníků dodavatele,
  • v případě zaviněných škod na osobách/ zdraví/ životu,
  • v případě nedostatků, které dodavatel úmyslně zamlčel,
  • pokud dodavatel převzal záruku za určitou vlastnost některého z předmětů dodávky,
  • pokud dodavatel převzal záruku, že předmět dodávky si danou vlastnost zachová po určitou dobu, stejně jako
  • v případě nedostatků u předmětu dodávky, pokud je podle zákona o odpovědnosti za vady výrobku z hlediska hmotných škod nebo poškození osob u soukromě používaných předmětech poskytována záruka.
  • Při zaviněném porušení podstatných smluvních povinností poskytuje dodavatel záruku i v případě hrubé nedbalosti pracovníků, kteří nejsou ve vedoucí pozici a při nepříliš závažné nedbalosti, v druhém případě však pouze omezeně ve vztahu ke smluvně typickým, přiměřeně předvídatelným škodám. Podstatné smluvní povinnosti jsou takové, které chrání smluvně významné právní pozice objednatele, které jsou mu zaručeny smlouvou podle jejího obsahu a účelu; podstatné jsou dále takové smluvní závazky, jejichž splněním je podmíněna odpovídající realizace smlouvy, a na jejichž dodržení se objednatel spoléhá a spoléhat může.
  • Další požadavky na náhradu škody jsou vyhrazeny.
 11. Náhrada škody vzhledem ke třetí straně Ustanovení o zárukách, vyjmenovaných pod bodem 8 a 10, platí i ve prospěch dceřiných společností, dodavatelů, poskytovatelů licence a ostatní podpoře dodavatele.
 12. Vlastnická oprávnění
  1. Dodané zboží zůstává vlastnictvím dodavatele až do splnění všech požadavků vůči objednateli, a to i v případě, že konkrétní zboží již bylo zaplaceno.
  2. Uplatnění nároků na vydání předmětu dodávky není považováno za odstoupení od smlouvy. O exekučních opatřeních ze strany třetího v otázce zboží s výhradou vlastnictví je objednatel povinen neprodleně informovat dodavatele spolu s předáním všech podkladů, nezbytných pro intervenci – toto platí i pro omezení jakéhokoliv druhu. Nezávisle na tom je objednatel povinen upozornit již předtím třetí osobu na práva, týkající se daného zboží. Náklady na intervenci hradí objednatel, pokud tak neučiní třetí strana.
  3. V případě přepracování zboží s výhradou vlastnictví, jeho úpravy, nebo spojení s jiným předmětem získává dodavatel okamžitá vlastnická práva na vytvořený předmět, a sice ve výši hodnoty dodávky. Toto je považováno za zboží s výhradou vlastnictví.
  4. Přesáhne-li hodnota zálohy požadavky dodavatele vůči objednateli o více než 20%, pak je dodavatel na žádost objednatele povinen podle svého rozhodnutí uvolnit objednateli příslušející zálohy v odpovídajícím objemu.
 13. Export
  1. Při exportu je objednatel povinen dbát exportních kontrolních předpisů, platných pro daný předmět dodávky. Při porušení exportních předpisů je dodavatel oprávněn k odstoupení od smlouvy.
  2. Pokud by dodávka obsahovala export vyžadující schválení dodavatele, pak je smlouva považována za uzavřenou teprve po obdržení příslušného schválení. Objednatel se zavazuje, že dodá všechny podklady, potřebné pro vystavení tohoto povolení.
  3. Objednatel souhlasí s tím, že na vyžádání předloží doklady o použití a/ nebo potvrzení o konečném místě určení i tehdy, pokud toto nebylo úředně požadováno.
  4. V případě vývozu/ přemístění je dodávka oproštěna od daně z obratu teprve po obdržení právoplatného dokladu o vývozu.
 14. Úprava smlouvy, ukončení smlouvy
  1. Pokud dojde k nepředvídatelným událostem ve smyslu bodu 5.2, které by výrazně změnily význam nebo obsah dodávky, nebo by měly zásadní dopad na provoz dodavatele, pak bude smlouva, za předpokladu dodržení ustanovení pod bodem 5.2, při respektování vzájemné důvěry, odpovídajícím způsobem upravena. Pokud toto není ekonomicky únosné, pak má dodavatel právo od smlouvy odstoupit.
  2. Dodavatel je oprávněn zadržet své služby, nebo odstoupit od smlouvy, pokud jsou mu známy okolnosti, ze kterých je možno usuzovat na platební neschopnost objednatele, anebo že z jakýchkoliv důvodů nemá vůli nebo možnost splnit svou platební povinnost k okamžiku splatnosti.
 15. Lhůta promlčení
  Všechny nároky objednatele – ať už z jakýchkoliv důvodů – jsou po uplynutí lhůty 24 měsíců promlčeny, pokud není písemně dohodnuto jinak.
 16. Místo soudu a rozhodné právo
  1. Výlučným místem soudu pro otázky všech sporů, přímo či nepřímo vyplývajících ze smluvního vztahu, je sídlo dodavatele. Dodavatel je však povinen zohlednit i soud v místě objednatele.
  2. Pro právní vztahy ve spojení s touto smlouvou platí české právo. Aplikace Konvence Spojených národů o mezinárodním prodeji zboží (CSIG) je vyloučena.
 17. Závazky
  Pokud by se některé z usnesení o těchto podmínkách stalo neplatným, platnost ostatních usnesení tím není dotčena. V takovémto případě je nutné toto neplatné usnesení vyložit, vysvětlit nebo nahradit tak, aby bylo dosaženo sledovaného ekonomického cíle. Toto neplatí, pokud by trvání na smlouvě představovat pro některou ze zúčastněných stran neúnosný nátlak.

Be a part of next success story

We are looking on ways how to help with our expertise in artificial inteligence and machine vision.

Let's talk about your business!